បទបបញ្ញត្តិស្តីពីការការពារជំងឺឆ្លងយៅចុងឆ្នំនិងយៅរដូវរងារ > 캄보디아(Cambodia)

본문 바로가기

회원메뉴


자동로그인

캄보디아(Cambodia) 목록

បទបបញ្ញត្តិស្តីពីការការពារជំងឺឆ្លងយៅចុងឆ្នំនិងយៅរដូវរងារ

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일20-12-20 19:26 조회156회 댓글0건

첨부파일

본문

➊ (បទបបញ្ញត្តិមូលដ្ឋាន) មិនត្ត្ូវជួបជុំគ្ននឬចូលរួមត្ពឹត្តិការណ៍អ្វីមួយយៅចុងឆ្នំ និងមិនត្ត្ូវយចញយៅយត្ៅកនុងយពលដដលមិនចំបាច់ និងបន្ទាន់យន្ទោះយ ើយ ➋ (ករណីមានស្កមមភាពយៅខាងយត្ៅដដលមិនអាចយជៀស្បាន) ត្ត្ូវពាក់មា៉ាស្់យអាយបានយទៀងទាត្់ យ ើយត្ត្ូវឃ្លលត្ឆ្ាយពីអ្នកដ៏ទទនិងលាងទដជាយដើម ។ល។ យ ើយត្ត្ូវយគ្នរពឱ្យបាន មត្់ចត្់ជាមួយបទបបញ្ញត្តិទនការការពារជំងឺឆ្លងកនុងការរស្់យៅ

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


회사명 한국외국인노동자지원센터 주소 서울특별시 구로구 남부순환로 1291 B동 1,3,4층 (우)08395
사업자 등록번호 113-82-06460 센터장 손종하
전화 02-6900-8000 팩스 02-6900-8001 / E-mail : info@migrantok.org
개인정보관리책임자 손종하

Migrants' Help Line

1644-0644

WEEKDAY 9AM-6PM (LUNCH 12PM-1PM)
SAT HOLIDAY OFF

Copyright © 2005-2016 한국외국인노동자지원센터. All Rights Reserved.

페이스북트위터구글플러스