បទបបញ្ញត្តិស្តីពីការការពារជំងឺឆ្លងយៅចុងឆ្នំនិងយៅរដូវរងារ > 캄보디아(Cambodia)

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
> 캄보디아(Cambodia)

캄보디아(Cambodia)

បទបបញ្ញត្តិស្តីពីការការពារជំងឺឆ្លងយៅចុងឆ្នំនិងយៅរដូវរងារ

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 535회 작성일 20-12-20 19:26

본문

➊ (បទបបញ្ញត្តិមូលដ្ឋាន) មិនត្ត្ូវជួបជុំគ្ននឬចូលរួមត្ពឹត្តិការណ៍អ្វីមួយយៅចុងឆ្នំ និងមិនត្ត្ូវយចញយៅយត្ៅកនុងយពលដដលមិនចំបាច់ និងបន្ទាន់យន្ទោះយ ើយ ➋ (ករណីមានស្កមមភាពយៅខាងយត្ៅដដលមិនអាចយជៀស្បាន) ត្ត្ូវពាក់មា៉ាស្់យអាយបានយទៀងទាត្់ យ ើយត្ត្ូវឃ្លលត្ឆ្ាយពីអ្នកដ៏ទទនិងលាងទដជាយដើម ។ល។ យ ើយត្ត្ូវយគ្នរពឱ្យបាន មត្់ចត្់ជាមួយបទបបញ្ញត្តិទនការការពារជំងឺឆ្លងកនុងការរស្់យៅ

첨부파일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


회사명 : 한국외국인노동자지원센터 / 주소 : 서울특별시 구로구 남부순환로 1291 B동 1,3,4층 (우)08395
센터장 : 손종하 / 전화 02-6900-8000 / 팩스 02-6900-8001 / E-mail : info@migrantok.org
개인정보관리책임자 손종하

Migrants' Help Line

1644-0644

WEEKDAY 9AM-6PM (LUNCH 12PM-1PM)
SAT HOLIDAY OFF

Copyright © 2005-2021 한국외국인노동자지원센터. All Rights Reserved.