EBS 다문화 고부열전에서 출연자를 모집합니다. > 캄보디아(Cambodia)

본문 바로가기
사이트 내 전체검색
> 캄보디아(Cambodia)

캄보디아(Cambodia)

EBS 다문화 고부열전에서 출연자를 모집합니다.

페이지 정보

작성자 고부열전 댓글 0건 조회 757회 작성일 19-11-04 17:14

본문

<EBS 다문화 고부열전> ជ្រើសរើសអ្នកសំដែង

<EBS 다문화 고부열전> ភាពយន្តឯកសាររបស់មនុស្សដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង ១០ និង ៤៥ នាទីដោយនិទានរឿងពីម្ដាយក្មេកកូរ៉េនិងកូនប្រសារស្រី។

ម្តាយក្មេកម្តាយក្មេកដែលមានក្តីស្រឡាញ់ពេញទំហឹងចំពោះកូនស្រីនិងកូនស្រីដែលបានបង្កើតគេហដ្ឋានថ្មីសម្រាប់ជីវិតរស់នៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅផ្ទះកូនប្រសាររបស់ពួកគេដូច្នេះ ថាពួកគេអាចយល់គ្នាកាន់តែប្រសើរនិងឈានមួយជំហានទៀត។

ចំណាយពេលវេលាពិសេសក្នុងគ្រួសាររបស់កូនប្រសាស្រី! បង្កើតឱកាសក្លាយជាគ្រួសារពិតនិងបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ជារៀងរហូត!

❍គោលដៅៈគ្រួសារពហុវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេស

 ◦ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
  ✔គ្រួសារដែលចង់បង្ហាញអ្នកនូវជីវិតរីករាយ
  Aw មានភាពឆ្គាំឆ្គងខ្លាំងណាស់រវាង
  ✔ហ្គូបដែលយល់ច្រឡំគ្នាទៅវិញទៅមកដោយភាសានិងវប្បធម៌
  ✔ក្រុមគ្រួសារដែលចង់ទៅលេងផ្ទះរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមិនអាចទៅបានដោយសារបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ
  ✔គ្រួសារដែលមិនធ្លាប់ជួបជ្រូកងាប់

 អ្នកផ្សេងទៀតសូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មវិធី។

◦រយៈពេលបាញ់៖ ៤ យប់ ៥ ថ្ងៃការបាញ់ប្រហារក្នុងស្រុក ៥ ថ្ងៃ ៦ ថ្ងៃការបាញ់ក្រៅប្រទេស (អាចកែបាន)

◦ការគាំទ្រដល់នាវិក៖ គាំទ្រសំបុត្រយន្តហោះរបស់កូនប្រសារនិងសំបុត្រយន្តហោះរបស់ម្ដាយក្មេកយានយន្តក្រៅប្រទេសមគ្គុទ្ទេសក៍នៅបរទេសការធានារ៉ាប់រងការធ្វើដំណើរការចំណាយទេសចរណ៍និងថ្លៃវិភាគទានជាក់លាក់។
                  
◦ទំនាក់ទំនង៖ Ko Na Yeon 010-4550-8636, nayeoni724@naver.com

* សូម្បីតែម្តាយក្មេកនិងរូបរាងល្អក៏អាចរកបានដែរ
* សូមស្វាគមន៍ចំពោះមិត្តភក្តិមកពីគ្រួសារពហុវប្បធម៌ជុំវិញ
* យើងទន្ទឹងរងចាំការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អ្នក។ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ។

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<English>
<EBS 다문화 고부열전에서 출연자를 모집합니다>

<EBS 다문화 고부열전> is a human documentary that is broadcast every Monday night at 10:45, telling stories of Korean mother-in-law and foreign daughter-in-law.

Mother-in-law, a mother-in-law, full of affection for her daughter and her daughter, who have created a new home for life in other countries, will send them together to the home of their daughter-in-law so that they can better understand each other and get one step closer.

Special time spent in the daughter-in-law's family! Create a chance to be a true family and make memories forever!

❍ Target: All multicultural families in the country

 ◦ Recruitment
  ✔ Families who want to show you happy life
  ✔ Highly Awkward Between Yet
  ✔ Gobu who misunderstands each other by language and culture
  ✔ Families who want to visit their home but could not go because of financial burden
  ✔ Families who have never met a dead pig

 Others Welcome to the program.

◦ Shooting period: 4 nights 5 days domestic shooting, 5 days 6 days overseas shooting (adjustable)

◦ Support for crew: support for daughter-in-law and mother-in-law's plane tickets, overseas vehicles, overseas guides, travel insurance, tourist expenses, and certain contribution fees
                 
◦ Contact: Ko Na Yeon 010-4550-8636, nayeoni724@naver.com

* Even mother-in-law and good appearance are available
* Welcome to friends from multicultural families around
* We look forward to your active participation. Please feel free to contact us if you have any questions.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<Korean>
<EBS 다문화 고부열전에서 출연자를 모집합니다>

< EBS 다문화 고부열전 >은 매주 월요일 밤 10시 45분에 방송되는 휴먼 다큐멘터리로 한국인 시어머니와 외국인 며느리의 이야기를 그리고 있습니다

타국에서 새로운 삶의 보금자리를 만든 외국인 며느리와 자식에 대한 애정으로 가득한 시어머니, 고부가 서로를 더 이해하고 한 뼘 더 가까워질 수 있도록 두 분을 함께 며느리의 고향으로 보내드립니다.

며느리의 친정에서 보내는 특별한 시간!  진정한 가족으로 거듭날 기회, 평생 남을 추억을 만들어 보세요!

◦ 모집대상 : 전국 모든 다문화 가정

 ◦ 모집부문 
  ✔ 행복하게 사는 모습을 보여주고 싶은 가정
  ✔ 아직은 어색한 사이의 고부
  ✔ 언어 차이, 문화 차이로 서로 오해가 쌓인 고부
  ✔ 친정에 방문하고 싶지만 경제적 부담 때문에 가지 못했던 가정
  ✔ 사돈을 한 번도 만나보지 못한 가정 등

 기타 저희 프로그램에 관심이 있으신 모든 분들 환영합니다.

◦ 촬영 기간 : 국내촬영 4박 5일, 해외촬영 5박 6일(조율 가능)

◦ 제작진 지원 사항 : 며느리와 시어머니의 비행기 항공권 및 해외 차량, 해외 가이드, 여행자보험, 관광비 및 소정의 출연료 등 지원
               
◦ 연락처 : 고나연 작가 010-4550-8636, nayeoni724@naver.com

*시어머니와 사이가 좋아도 출연 가능 합니다
*주변 다문화 가정 친구 추천도 환영합니다
* 관심 있는 분들의 적극적인 참여를 바라며, 궁금하신 점은 언제든지 문의 주세요

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


회사명 : 한국외국인노동자지원센터 / 주소 : 서울특별시 구로구 남부순환로 1291 B동 1,3,4층 (우)08395
센터장 : 손종하 / 전화 02-6900-8000 / 팩스 02-6900-8001 / E-mail : info@migrantok.org
개인정보관리책임자 손종하

Migrants' Help Line

1644-0644

WEEKDAY 9AM-6PM (LUNCH 12PM-1PM)
SAT HOLIDAY OFF

Copyright © 2005-2021 한국외국인노동자지원센터. All Rights Reserved.