28 වන සෝල් ජාත්‍යන්තර ඡායාරූප හා ඡායාරූපකරණ ප්‍රදර්ශනය 2019 > 스리랑카(Sri Lanka)

본문 바로가기

자동로그인

스리랑카(Sri Lanka) 목록

28 වන සෝල් ජාත්‍යන්තර ඡායාරූප හා ඡායාරූපකරණ ප්‍රදර්ශනය 2019

페이지 정보

작성자 나래 작성일19-05-31 11:47 조회148회 댓글0건

본문

1dc1e95468f4f7da9a022ca5043140f6_1559270713_8925.jpg


The 28th Seoul International Photo & Imaging Show (P&I 2019)

28 වන සෝල් ජාත්‍යන්තර ඡායාරූප හා ඡායාරූපකරණ ප්‍රදර්ශනය 

2019 වසරේ මැයි මස 30 වන දින සිට ජුනි මස 2 දක්වා 

වෙලාව 

10:00~06:00 

ස්ථානය

(Coex Hall A)

Coex, 513, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, 06164 Republic of Korea

ප්‍රවේශ පත්‍ර

10,000 KRW

දුරකථන 

• +82-2-6000-1104 

ෆැක්ස් 

• +82-2-6944-8304

වෙබ් අඩවිය

https://www.coexcenter.com/events/the-28th-seoul-international-photo-imaging-showpi-2019/

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


회사명 한국외국인노동자지원센터 주소 서울특별시 구로구 남부순환로 1291 B동 1,3,4층
사업자 등록번호 113-82-06460 센터장 손종하
전화 02-6900-8000 팩스 02-6900-8001 / E-mail : info@migrantok.org
개인정보관리책임자 손종하

Migrants' Help Line

1644-0644

WEEKDAY 9AM-6PM (LUNCH 12PM-1PM)
SAT HOLIDAY OFF

Copyright © 2005-2016 한국외국인노동자지원센터. All Rights Reserved.

페이스북트위터구글플러스