සෝල් පහන් කුඩු ප්‍රදර්ශනය සහ පෙරහැර > 스리랑카(Sri Lanka)

본문 바로가기

자동로그인

스리랑카(Sri Lanka) 목록

සෝල් පහන් කුඩු ප්‍රදර්ශනය සහ පෙරහැර

페이지 정보

작성자 나래 작성일19-05-03 11:58 조회135회 댓글0건

본문

බුදුන් වහන්සේගේ තෙමගුල සිහි කිරීම උදෙසා චෝගේසා විහාරස්ථානය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන වෙසක් පහන් කුඩු ප්‍රදර්ශනය සහ පෙරහැර සෝල් නගරයේදී පැවැත්වේ.


පහන් කුඩු ප්‍රදර්ශනය 

2019වසරේ මැයි මස 3 වන දින සිට මැයි මස 5 දක්වා 

පෙරහැර 

2019වසරේ මැයි මස 4 වන දින 

ස්ථානය

ජුන්ග්නෝ පාර සහ චෝගේසා ඉදිරිපිට පාර 

දුරකථන

• 02-2011-1744~7

වෙබ් අඩවිය

http://www.llf.or.kr/ 

(කොරියන්, ඉංග්‍රීසි, චීන, ජපන්, ප්‍රංශ, ජර්මන්, ස්පාඤ්ඤ භාෂා වලින් විස්තර දැන ගැනීමට හැකිය) 

1e16d42b9d5ed44c05cf1afb53b06d2b_1556852287_737.jpg

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.


회사명 한국외국인노동자지원센터 주소 서울특별시 구로구 남부순환로 1291 B동 1,3,4층
사업자 등록번호 113-82-06460 센터장 손종하
전화 02-6900-8000 팩스 02-6900-8001 / E-mail : info@migrantok.org
개인정보관리책임자 손종하

Migrants' Help Line

1644-0644

WEEKDAY 9AM-6PM (LUNCH 12PM-1PM)
SAT HOLIDAY OFF

Copyright © 2005-2016 한국외국인노동자지원센터. All Rights Reserved.

페이스북트위터구글플러스